ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ’’ ΑΙΓΙΟΥ Π.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞOΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

                                               ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών συστημάτων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστ

Προκήρυξη 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στο έργο του Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου" (ΟΠΣ 5070779)» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Διακήρυξη συνoπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου» για την υλοποίηση της Ολοκλ. Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» (INTERREG-THEROUT_ΝΕΤ)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών

«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης

Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου»,

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου