ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΟΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α2 ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΩΡΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α2"

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για το έργο «Εργασίες στερέωσης - συμπλήρωσης θολωτής οροφής στην αίθουσα Α2 στο Κάστρο Χλεμούτσι και προμήθεια πωρολίθων για την στερέωση -συμπλήρωση υπαρχόντων Νότιων ανοιγμάτων & συμπλήρωση της οροφής της αίθουσας Α2 στο Κάστρο Χλεμούτσι, Ηλείας»

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Κάστρο Χλεμούτσι Ηλείας: Στερέωση-Ανάδειξη αίθουσας Α2, Αισθητική Ανάδειξη αίθουσας Α1 και Λειτουργική Σύνδεση αυτών»

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19.02.2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.02.2014

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΣυνημμένοΜέγεθος
345.ΔΙΑΚ ΠΜΔ ΕΡΓ. ΘΟΛΟΥ_ΠΩΡΟΛ.(ΧΛΕΜ. Α2, ΑΔΑ).pdf513.03 KB