Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού-Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι»

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει με την υπ’ αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι» (MIS 372898).

Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση συγκεκριμένου κινητού και ακίνητου περιεχομένου που διαθέτει η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει τρισδιάστατη αποτύπωση (με φωτογραμμετρικές μεθόδους μη επεμβατικές και μοντελοποίηση) του Κάστρου της Πάτρας, του Φρουρίου του Ρίου και του Κάστρου του Χλεμουτσίου (συμπεριλαμβανόμενου και του Μουσείου) και 100 αντικειμένων του Μουσείου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου, με σκοπό τη διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπησης στην Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης του υλικού με οντολογίες και με γεωχωρική πληροφορία, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, την ανάπτυξη συστήματος οπτικοακουστικής ξενάγησης, βασιζόμενης στην θέση του χρήστη και την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών, οι οποίες θα προσφέρονται σε πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με 3 διαφορετικά λειτουργικά (iOs, Android, windows mobile ή ισοδύναμα). Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται συνοπτικά τα εξής
Α) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού.
Β) Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης.
Γ) Τρία συστήματα οπτικοακουστικής ξενάγησης, ένα για κάθε αρχαιολογικό χώρο.
Δ) Τρεις πολυκαναλικές διαδικτυακές εφαρμογές τρισδιάστατης περιήγησης, μία για κάθε αρχαιολογικό χώρο.
Ε) Ανάπτυξη από δύο για κάθε αρχαιολογικό χώρο τρισδιάστατων εκπαιδευτικών εφαρμογών, συνοδευόμενων από λογισμικό δημιουργίας νέων σεμιναρίων και παιχνιδιών.
ΣΤ) Προμήθεια Εξοπλισμού.
Ζ) Εκπαίδευση.
Η) Φιλοξενία σε cloud data center.
 
Προϋπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (541.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (216.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η προαίρεση αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και υπολογίζεται με μέγιστο ποσοστό επί του προϋπολογισμού 8% ετησίως. Ο προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (757.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
 
Χρηματοδότηση έργου:H χρηματοδότηση του έργου με ενάριθμο κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ01480009 θα γίνει από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Διάρκεια Σύμβασης-Προθεσμία ολοκλήρωσης: Δεκαοκτώ (18) μήνες
 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα-τρόπος απόκτησης: Η Διακήρυξη διατίθεται από τα γραφεία της 6ης Ε.Β.Α., Φιλοποίμενος 56, 261 10 Πάτρα, τηλ.: 2610 276143, 2610 279330-φαξ: 2610 623005-email: 6eba@culture.gr και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπο είτε με ταχυμεταφορική (courier), η οποία θα έχει σχετική εξουσιοδότηση, με δαπάνη του υποψήφιου Αναδόχου. Με τον ίδιο τρόπο θα παραλαμβάνεται και ο ψηφιακός δίσκος με το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες), που θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη του δείγματος της εφαρμογής που ζητείται. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής http://www.6eba.gr και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. http://www.yppo.gr /Διεθνείς Διαγωνισμοί. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο, συμβατικό ή ηλεκτρονικό κατά περίπτωση, με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.digitalplan.gov.gr/portal και στην εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot.
 
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την Τρίτη, 04.03.2014και ώρα 15:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 33 του ΠΔ 60/2007.
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών-
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα, 31.03.2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της 6ης Ε.Β.Α., Φιλοποίμενος 56, 261 10 Πάτρα.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Περίληψη της με αρ. πρωτ. 395_05.02.2014 Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού.pdf218.36 KB
395_05.02.2014 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 6ης ΕΒΑ.pdf2.22 MB
Έντυπο επικοινωνίας (6Η ΕΒΑ).doc422 KB
1994. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 1 Ε.Α..pdf489.74 KB
2339. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 1 Ε.E.Π.pdf513.12 KB
2563. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ.2 Ε.Ε.Π.pdf548.7 KB
3188_AΠ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 2 ΕΑ.pdf576.2 KB
3389_ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 3 ΕΑ.pdf576.65 KB