ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΑΝ ΕΡΓΟ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ Ι. Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ»

 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4238/07.10.2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
«Στερέωση-Ανάδειξη Παλαιάς Ι. Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση –Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής»
 
Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27.10.2014 
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27.10.2014 
 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
 
 
ΣυνημμένοΜέγεθος
4237_Αποφ. Διεν. ΠΜΔ οικ. υλ. (Ταξιάρχες).pdf280.76 KB
4238_Διακ. ΠΜΔ οικοδ. υλικ (Ταξιάρχες).pdf562.33 KB
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (6Η ΕΒΑ).doc898.5 KB
451. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ A ΦΑΣΗΣ.pdf290.87 KB
995. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗΣ (ΟΡΘΗ).pdf295.9 KB
1926. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ ΦΑΣΗΣ..pdf302.85 KB