Εργασίες αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας-Έργο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 'Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας'

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης του πρανούς στο Βόρειο τείχος του Κάστρου Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νομού Αχαΐας» Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12.03.2015, ώρα 15:00 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12.03.2015, ώρα 13:00 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»

ΣυνημμένοΜέγεθος
1062.ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. ΔΙΕΝ. ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf328.42 KB
1063. Διακ. ΠΜΔ αντιστ. Πρανών Κάστρου Πάτρας (ΑΔΑΜ).pdf676 KB
2081. ΑΠΟΦ_ΕΓΚΡ. Πρακτικού Α φάσης άγονου ΠΜΔ Αντ. Πρανών (ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ).pdf342.73 KB