ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017