ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑ ΔΕ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017