Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης του ΝΔ οθωμανικού πύργου του Φρουρίου Ρίου Αχαΐας-14.9:Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης του ΝΔ οθωμανικού πύργου του Φρουρίου Ρίου Αχαΐας

14.09.2018: Προσθήκη γραπτών διευκρινίσεων

ΣυνημμένοΜέγεθος
6550. Διακ. Συν. Διαγ. Ρίου. ΑΔΑΜ.pdf1.61 MB
6609. Διευκρ. σε ΘΕΣΠΙΕΥΣ_signed.pdf1.04 MB