ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3 / 26.10.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου», του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG ‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020’’ έργου «TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο ‘‘TheRout_Net’’

ΣυνημμένοΜέγεθος
7748. Διακ. Σ.Δ. Λοιπών Κατασκ. Μ. Αιγίου.pdf3.28 MB
7748. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1.doc865 KB
7748_ΤΕΥΔ 1.doc928.5 KB