Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου TheRout_Net «Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη» (Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6 / 07.12. 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη

γεωτεχνική μελέτη»,

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού

Παναγίας Τρυπητής Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας

INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net"»

 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 59.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/12/2020, ώρα 14.00

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.6_07.12.20 ΑΡ.ΠΡΩΤ.9207.pdf551 KB