ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞOΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

                                               ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών συστημάτων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166. MIS 5048493)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

CPV: 30200000-1 «εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»

Με φορέα / Ειδικό Φορέα 1021-204-0000000

ΑΛΕ 2410289001 «Αγορές λοιπών υλικών»

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της συνολικής τιμής

Προϋπολογισμός: 42.193,55 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10-06- 2021, ώρα 14:00

ΣυνημμένοΜέγεθος
245381_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Μ.Π._ΑΔΑΜ.pdf3.35 MB
Β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Αντίγραφο.docx546.3 KB
Γ. ΤΕΥΔ.docx534.55 KB