Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

 Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

 

Συνημμένα:

1. Η Προκήρυξη

2. Η Αίτηση

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρει η Προκήρυξη 

4. Μια Υπεύθυνη Δήλωση για γενική χρήση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη 

ΣυνημμένοΜέγεθος
2256. Προκ. TheRout_Net.pdf2.58 MB
_TheRout_Net.pdf338.84 KB
ΔΗΛΩΣΗ 1.pdf310.3 KB
ΔΗΛΩΣΗ 2_Γενική.pdf247.63 KB