Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 


«Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Συνημμένα Αρχεία: 

1. Η Προκήρυξη

2. Η Αίτηση

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρει η Προκήρυξη 

4. Μια Υπεύθυνη Δήλωση για γενική χρήση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
2256. Προκ. TheRout_Net.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf2.59 MB
_TheRout_Net.pdf338.84 KB
ΔΗΛΩΣΗ 1.pdf310.3 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2_Γενική.pdf247.63 KB